coronavirus מחלת הקורונא תפילה לביטול מחלת הקורונא התפילה שלי - תפילות נדירות לישועה!!

זהו אתר תפילות מיוחד שכתב אחד מצדיקי הדור
ומוגש לטובת כל אדם.

עקב מחלת הקורונא(coronavirus)
נכתבה תפילה מיוחדת  להצלת העולם כולו.

כל מי שבידו לתרגם ולהפיץ יבורך !

התפילה לפניכם .(האתר בבניה )                תפילה מיוחדת לביטול מחלת הקורונא מהעולם כולו  .  (כל מי שיפיץ תפילה זו יזכה לניסים ונפלאות,אמן)

ריבונו של עולם כל יכול , תרפא אותי ואת כל העולם כולו ממחלת ה-קורונא {coronavirus} כי הגאולה קרובה , ועל ידי זה תגלה לנו את שער החמישים של הקדושה , את סוד העיבור ונתחיל להקפיד מן היום ולשמור על בין אדם לחבירו, ועל ידי זה נראה ניסים ונפלאות שלא היו מבריאת העולם .ויהיה המתקת דינים לכל העולם כולו , לכל אנשים נשים וטף. אנא ה' , רפא נא את ה-קורונה מעל כל העולם כולו. וכמו שנאמר אצל מרים הנביאה " אל נא רפא נא לה " אנא ה' כל יכול ,שלח רפואה שלימה לכל העולם כולו , ולכל אנשים נשים וטף ,בנים ובנות , ולכל בני אדם באשר הם שם, ולכל החיות והבהמות , עופות וציפורים ,כולם יתרפאו מן המחלה הזאת כהרף עין ,ולא ישאר מן המחלה שום זכר . וכולם יזכו , אבא רחום וחנון ליראת שמים פחד מה' . אנא ה' , עשה נא איתנו אותות ומופתים כמו שעשית עם אבותינו ביציאת מצרים. ועכשיו תוציאנו ואת כל העולם כולו ,תוציא ותציל ממחלת הקורונה שרוצה לחסל את כל בני תמותה . ועכשיו אנו מתחרטים על כל העבירות שעשינו ומבקשים סליחה באמת , ובזכות התשובה תסלק מאיתנו מחלה ארורה זאת שלא פוסחת על גברים ונשים וחיות , בנים בנות וטף. אנא ה' , כמו שהמחלה באה ככה היא תלך ותעלם מיד כהרף עין , ועל ידי זה תתגלה נשמת משיחא בן דוד . אנא ה' , זכנו להיכלל במעלת קדושים וטהורים , ותברך מחדש את כל פרי האדמה , דגן תירוש ויצהר ,וכולם יתרפאו כהרף עין, ונראה פנים אל פנים את משיחא בן דוד . אנא ה' העושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר , עשה נא גם עכשיו עימנו ניסים ונפלאות עד אין מספר , עשה נא גם עכשיו עימנו ניסים ונפלאות עד אין חקר , ולא ישאר שום זכר ממחלה ארורה זאת , וכל בני תבל יתרפאו כהרן עין . כי ה' עשה את הכל כדי שנחזור בתשובה , והכל כדי שיכוונו כולם את ליבם לאביהם שבשמים , ועל ידי זה הוא ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו.   {מגדול הדור של ישראל- להפיץ ולפרסם להצלת העולם}


                          בס"ד יוכנסו לאתר כל התפילות - האתר בשלבי בניה . (כל עזרה אפשרית לזיכוי הרבים תתקבל בשמחה לזכות המסייעים.)
להיות חתן
                             להיות חתן
להיות כלה
להית כלה
לזרע של קיימא
אפשרות להוספת קטגוריות
                                                 מגוון תפילות לישועה
מידות טובות
לידה קלה
https://drive.google.com/file/d/1SsioAPA87XZcRvMr6UlNsvbetsAMACeE/view?usp=sharing
להצליח בעסקים
לגור בירושלים
לקום חצות
לימוד התורה

ברוכים הבאים לאתר תפילות זה .
בחסד ה' יתברך אנו משתדלים להגיש לכם תפילות מיוחדות אלו ,כדי שכל אחד ואחת יוושעו במה שזקוק לו. ברוך השם אנו שומעים על ניסים ונפלאות של אנשים נשים וילדים שקיבלו מבוקשם , וכל רצוננו שהתפילות יגיעו לכולם ,לפעול ישועות , ולהודות לה' יתברך על כך.

אנחנו מבקשים ומודים לכל מי שיבוא לעזרתנו בזיכוי הרבים חשוב זה,בהפצת חוברות התפילה , בהחזקת האתר וקידומו  ,שהתפילות יגיעו לכל אדם.
גדולי הדור נתנו ברכתם ואמרו שאם התפילות האלו יגיעו לכל אחד  ב"ה יתבטלו מלחמות בעולם ונזכה לגאולה השלימה.

ב"ה יזכנו ה' יתברך להכיר טובה לכל מי שיבוא  לעזרתנו ,כל סיוע יתקבל בברכה.
 אנשים מספרים על ניסים שיש להם בהפצת תפילות אלו.
​​​​​​​ נשמח לקבל מכם שמות לברכה ולתפילה ולהצגתם באתר, שאנשים טובים יתפללו עבורך במדור  "כל המתפלל על חבירו נענה תחילה".


חשוב לנו להדגיש שכל מטרת האתר הדפסת והפצת החוברות לשם זיכוי הרבים!


עשרה בטבת תשפ

ברכה לתרומות עבור התפילות 
מגדול הצדיקים שבדור,שברכותיו פועלות להפליא.

{אנו בודקים את האפשרות לפרסומו של הצדיק}

כל מי שיתרום עבור הפצת והדפסת התפילות
יזכה לעושר ואושר ולחתן את כל הילדים בקלי קלות

ברוב טוב ונחת וכולם יזכו לבנים זכרים כהרף 305 עין 130 =435
בזכות הצדיק 209 יסוד 80 עולם 146=435
ויזכו להביא לעולם את משיחא  359  בן 52 דויד 24 =435

הפצת והדפסת התפילות : 058-3298281
Coi בניית אתרים
תפריט דף הבית